CHỨNG NHẬN VẢI ĐẠT CHẤT LƯỢNG DO INTERTEK KIỂM ĐỊNH

Giải thưởng & Chứng nhận
 
CHỨNG NHẬN VẢI ĐẠT CHẤT LƯỢNG DO INTERTEK KIỂM ĐỊNH
 
Vải dùng trong sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng do Intertek kiểm định.