CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM MOUSSE PU KHÁNG CHÁY DO SGS VIET NAM CẤP

Giải thưởng & Chứng nhận
 
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM MOUSSE PU KHÁNG CHÁY DO SGS VIET NAM CẤP
 
Mousse PU của Havas được Tập Đoàn SGS chứng nhận đạt tiêu chuẩn kháng cháy Hoa Kỳ- California Bulletin 117 (Section A- Part I-D-Part II).