CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM MOUSSE KHÁNG CHÁY KHÔNG CÓ CHẤT NGUY HẠI TDCPP DO SGS VIỆTNAM CẤP

Giải thưởng & Chứng nhận
 
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM MOUSSE KHÁNG CHÁY KHÔNG CÓ CHẤT NGUY HẠI TDCPP DO SGS VIỆTNAM CẤP
 
Mousse PU kháng cháy theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ của Hava’s được Tập đoàn SGS chứng nhận là không có chất TDCPP, PBBs, PBDEs.